A Tantervi követelmények fogalmairól itt olvashatsz

Jelmagyarázat:MK - mérföldkő;TT - tantárgy;Kötelező - megnevezés vastagon szedve;Kötelezően választható - megnevezés normál módon szedve;Szabadon választható - megnevezés dőlten szedve;Szakirányon kötelező mérföldkő - megnevezés dőlt vastagon szedve;++: ismételten felvehető;<< - kurzusfelvétel előfeltétele;~~ - párhuzamosan felveendő;@@ - vizsga előfeltétele;0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit

Szegedi Tudományegyetem,,Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék,Főiskolai szakirányú továbbképzés,2006.01.06 14:31:16

Pedagógus szakvizsga (egészségfejlesztő m.) (EPSV)

Oklevél:,Levelező tagozat,60 kredit, 1 félév,nem tanárképes, nem párosítható
MKTTTantárgyelem01
MK-FEPSV MENT után; Teljesítendő:min. 12k
EPSVA05 Szociálpolitika - Gyermek é és ifjúságvédelem;teljesítendő min. 4k
EPSVA051 Szociálpolitika,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, koll2
EPSVA11 Medicinális alapismeretek;teljesítendő min. 4k
EPSVA111 Alapvető medicinális alapismeretek,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, m32
EPSVA112 Gyógypedagógiai alapismeretek,JGYTFK Konzultációs gyakorlat 2 óra,m32
EPSVA17 Személyiségfejlesztés;teljesítendő min. 4k
EPSVA171 Szakmai önismeret,JGYTFK Tanulmányi foglalkozás egyéb, m32
MK-EPSVK Kötelező tárgyak; Teljesítendő:min. 67k
EPSVA01 Pszichológia;teljesítendő min. 4k
EPSVA011 Fejlődéslélektan,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, koll
1
EPSVA02 Mentálhigiénés ismeretek;teljesítendő min. 6k
EPSVA021 Mentálhigiénés alapismeretek,JGYTFK Tanulmányi foglalkozás egyéb, koll
2
EPSVA022 Közösségi iskolai mentálhigiéné,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, koll
1
EPSVA03 Etika-Bioetika;teljesítendő min. 4k
EPSVA031 Etika-Bioetika,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, koll
2
EPSVA04 Szociológia-ege. szociológia;teljesítendő min. 4k
EPSVA041 Család-, életmód szociológia,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, m2
0
EPSVA042 Egészségszociológia,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, szig
2
EPSVA06 Statisztika;teljesítendő min. 2k
EPSVA061 Statisztika,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, koll
2
EPSVA08 Pedagógai ért. és vizsga;teljesítendő min. 2k
EPSVA081 Pedagógiai értékelés és vizsga,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, koll
1
EPSVA09 Elsősegélynyújtás-balesetvédelem;teljesítendő min. 2k
EPSVA091 Elsősegélynyújtás-balesetvédelem,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, m3
2
EPSVA10 Egészségfejlesztés/nevelés módszertana;teljesítendő min. 4k
EPSVA101 Egészségfejlesztés/nevelés módszertana,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, m3
2
EPSVA18 Szociális készségfejlesztés: kommunikációs tréning;teljesítendő min. 4k
EPSVA181 Szociális készségfejlesztés. kommunikációs tréning,JGYTFK Tanulmányi foglalkozás egyéb, m3
2
EPSVA182 Konfliktuskezelő tréning,JGYTFK Tanulmányi foglalkozás egyéb, m3
2
EPSVA19 Kisebbségtudományi alapismeretek;teljesítendő min. 4k
EPSVA191 Kisebbségtudományi alapismeretek,JGYTFK Előadás, koll
2
EPSVA20 Menedzsment;teljesítendő min. 10k
EPSVA201 Szervezetfejlesztési projektmenedzsment,JGYTFK Előadás, koll4
EPSVA203 Iskolaszervezés,JGYTFK Előadás, koll
2
EPSVA204 Közigazgatási és közoktatási rendszertan,JGYTFK Konzultációs gyakorlat 2 óra,gyj
2
EPSVA21 Pedagógikum;teljesítendő min. 2k
EPSVA212 Pedagógus mesterség, professzió,JGYTFK Előadás, gyj
2
EPSVA22 Európai Uniós értékek;teljesítendő min. 4k
EPSVA221 Európai Uniós értékek,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, gyj
2
EPSVA23 Záróvizsga;teljesítendő min. 10k
EPSVA231 Szakdolgozat,JGYTFK Diploma, szakdolgozat, Diploma, szakdolgozat
10
EPSVA232 Záróvizsga,JGYTFK Államvizsga (önálló vizsga), zv
0
EPSVASZ Egészségtudományok elmélete és pedagógiai módszertana;teljesítendő min. 5k
EPSVASZ Egészségtudományok elmélete és pedagógiai módszertana,JGYTFK Szigorlat (önálló vizsga) 2 óra,szig
5
MK-EPSVG gyakorlati; Teljesítendő:min. 4k
EPSVG01 Terepgyakorlatok szem. feldolgozása;teljesítendő min. 4k
EPSVG011 Terepgyakorlatok szem. feldolgozása,JGYTFK Konzultációs gyakorlat, m3
4

Mérföldkövek

Mérföldkő-struktúra

MK-FEPSV MENT után
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 3.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 12 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK-EPSVK Kötelező tárgyak
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 15.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 67 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK-EPSVG gyakorlati
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 1.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 4 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

  EPSV Egészségfejlesztő PSV modul

  EPSVA01 Pszichológia
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  EPSVA011 Fejlődéslélektan JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 1 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA02 Mentálhigiénés ismeretek
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Temesváry Beáta Dr.
  Teljesítendő: min. 6 kredit
  Leírás
  1)Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  A kurzus a korszerű mentálhigiénés szemlélet elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálja. A mentálhigiénés problémák rendszerszemléletű megközelítésével a prevenció egyéni és közösségi szintű lehetőségeit elemzi. A kurzus alapul szolgál a témaspecifikus továbbfejlesztéshez és a ráépülő terepgyakorlatokhoz.
  A tárgy oktatásának fő célja, hogy megismertesse a hallgatókat a mentálhigiéné fogalmával, fő alapelveivel és alakítsa szemléletüket.
  Megismertetni a hallgatókat a komplex szemléletű iskolai mentálhigiéné problémakörével, értelmezni jelenlegi helyzetét és a külföldi tapasztalatokat elemezve, kitérni az iskolafejlesztésen belüli jövőbeli lehetőségekre.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3)A tantárgy tartalma:
  A mentálhigiéné elméletének és gyakorlatának történeti vonatkozásai. Paradigmaváltozások. Mentálhigiénés modellek (Nemzetközi összehasonlítás).
  A mentálhigiéné helyzete Magyarországon.
  A mentálhigiéné alapelvei és módszerei.
  Iskolai mentálhigiéné ökológiai megközelítése.
  A többszintű viselkedés - preventív iskolai program.
  Az egészségfejlesztő iskola.
  A mentálhigiénés szemléletmód és magatartáskultúra a paradigmaváltozások tükrében. A történeti ismertetés a mentális betegségek egyéni gyógyításának koncepciójától a lelki egészség közösségi megóvásának, a lelki betegségek megelőzésének gondolatán át az egészségpromóciót preferáló életvezetési stratégia kifejlesztése felé halad.
  A közösségi mentálhigiéné keretében szó esik a közösségben való létezésről, a közösség mentálhigiénés erőforrásairól, a közösségi mentálhigiénés tevékenység alapelemeiről, a népesség lelki egészségét befolyásoló hosszú távú erőforrásokról, valamint a nem állami jellegű mozgalmakról /Kortárs segítők, az önsegítés fogalma, önsegítő csoportok/. A kurzus részletesen elemzi a család, az iskola, és a munkahely mentálhigiénés hatásmechanizmusait, valamint komplex mentálhigiénés programok lehetséges felépítését vázolja fel, nemzetközi összehasonlításra is kitérve.
  Az iskolás korosztály mentálhigiénés problémái. (Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok alapján) A gyermekkor-iskoláskor változásai a XXI. Században. A tanuló-szerep paradoxonai. Ifjúsági szubkulturák. A prevenció lehetőségei. Külföldi és hazai ifjúsági mentálhigiénés programok. Európai kooperációs kezdeményezések.
  A pedagógus-tevékenység mentálhigiénés problémái. A pedagógusszerep változásai. A pedagógus mentálhigiénéje. Szakmai ártalmak.
  A prevenció lehetőségei és jelentősége. Iskolafejlesztés.
  A pedagógiai „Bermuda-háromszög” mentálhigiénés vonatkozásai.
  Az önsegítés jelentősége, lehetőségei és határai az iskolai életben.
  Nemzetközi kitekintés: önsegítő csoportok szervezése, kortárssegítők felkészítése.
  4)Évközi ellenőrzés módja: kollokvium
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Benkő Zsuzsanna: Egészségfejlesztés JGYTF Szeged, 1992.
  Gerevich József: Közösségi mentálhigiénés Bp. Animula 1997.
  Kézdi Balázs: Iskolai mentálhigiéné Pannon Könyvek 1998.
  Horváth György: Tanári mentálhigiénés In: Pedagógiai pszichológia
  Veszprémi Egyetemi Kiadó 2000.
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA021 Mentálhigiénés alapismeretek JGYTFK Tanulmányi foglalkozás egyéb Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA022 Közösségi iskolai mentálhigiéné JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 1 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA03 Etika-Bioetika
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Kissné Dr. Kapocsi Erzsébet
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  1)Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  Az etika blokk alapvető célja, hogy az erkölcsi nevelés és az etikai problémákra irányuló figyelemfelkeltés módszereivel hozzájáruljon az egészségfejlesztő mentálhigiénés képzés sikeréhez.
  Fontos cél a pozitív erkölcsi értékek közvetítése illetve megerősítése, mint pl. a család, az egészség mint érték védelme, az élet alapvető tisztelete, a másik emberhez való pozitív viszonyulás.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3)A tantárgy tartalma:
  Bevezetés. Erkölcs és etika. Etikai alapfogalmak és kategóriák. Erkölcsi konfliktusok.
  A szaketikák sajátosságai. Pedagógus - etika. Egészségügyi etika.
  Az erkölcsi tapasztalat struktúrája. Az egyén értékrendszere. A természettörvényre építhető erkölcsi szabályrendszer.
  Az egészség - betegség definiálásának problémái. Az életminőség fogalma. Az egészség mint pozitív érték, ennek közvetítése az iskolában, egészségügyben, médiákban.
  Az élet védelmére vonatkozó szabályok hierarchiája. Ezek bizonyíthatóságának problémái.
  Viszonyunk fogyatékos embertársainkhoz, mint erkölcsiségünk mércéje: testi és szellemi fogyatékosok, elmebetegek. A stigmatizáltság.
  4)Évközi ellenőrzés módja: kollokvium
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Kötelező irodalom:
  Nyíri Tamás: Alapvető etika. Budapest, 1988.
  Pedagógusetika - Kódex és kommentár. Szerkesztette: Hoffmann Rózsa. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1995.
  Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997.
  Somfai Béla S:J: Bioetika. Vázlatok. Szeged, 1995.
  Ajánlott irodalom:
  Egészségügyi etika
  Orvosetikai statutum. Etikai kódex - eljárási szabály. Magyar Orvosi kamara, 1988.
  Benjamin - Curtis: Etika az ápolásban. Budapest, 1991.
  Dr. Blasszauer Béla: Orvosi - egészségügyi etika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
  Dr. Gárdai Miklós: Etika az egészségügyben. Jegyzet. Budapest, 1992.
  Dr. Hegedűs Katalin: Hospice magyarországon. Budapest, 1996.
  Jenei Ilona: A modern orvosi etika, Debrecen, 1995.
  Széll Kálmán: Egészségügyi etika. Jegyzet. Pécs, 1995.
  Thompson - Melia - Boyd: Ápolási etika. Medicina Könyvkiadó. Budapest, 1999.
  Egészségügyi etika, ápolásetika. Kézikönyv. Szerkesztette: Dr. Blasszauer Róbert, Budapest, 1993.
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA031 Etika-Bioetika JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA04 Szociológia-ege. szociológia
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Szigeti Lajosné Dr. Benkő Zsuzsanna Dr.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  1)Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  A népesség egészségi állapotát meghatározó társadalmi tényezők elemzésén keresztül a társadalmi egyenlőtlenségek és az egészségi állapot összefüggésrendszerének megismerése. A demográfiai, földrajzi jellemzők egészségesélyre gyakorolt hatásának megismerése. A tantárgy további célja az egészségügyi törvény, a magyarországi népegészségügyi programok és az egészségügyi intézményi rendszer bemutatása.
  A családszociológia célja, hogy a családot történelmi folyamatba és a társadalomba beágyazottan közvetítse. Ismerje meg a résztvevő a családi és társadalmi funkciók változásait, valamint a család modell szemléletű megközelítését.
  Az életmód-szociológia az életmód társadalmi és egyéni (családi) meghatározó tényezőit vizsgálja, foglalkozik az életstílus csoportok jellemzőivel.
  A deviancia fogalmának szociológiai, szociálpszsichológiai definiálásával eljutni az egyes szociológiai elméleteken keresztül az egyes deviáns magatartásformákig. Cél a magyarországi devianciák szociológiai jellemzőit feltárni és összefüggésrendszerében megismerni.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3)A tantárgy tartalma:
  Általános bevezető előadással kezdjük, mely a mentálhigiéné, az egészségfejlesztés szempontjából jelentős szociológiai iskolákat tekinti át. A szociológia fő kutatási módszereivel, az empirikus kutatás egyes lépéseivel (alapsokaság meghatározása, vizsgálati technika kiválasztása, mintavétel, próbalekérdezés kérdőív esetén, lekérdezés megszervezése, kérdezőbiztosok felkészítése, adatok számítógépes rögzítése, összevetése, adatok értékelése, elemzése, táblázatok készítése) ismertetjük meg a hallgatókat.
  A magyar társadalom történeti, mentalitástörténeti fejlődésének áttekintése után elemezzük a mai magyar társadalom rétegződését. Külön elemezzük a szegénység, depriváció szociológiai jellemzőit, a mobilitást, valamint a települési struktúrát, hisz kurzusunk szempontjából ezek a témák kiemelkedően fontosak.
  Önálló témaként tárgyaljuk az életmód, életstílus fogalmát és magyarországi jellemzőit.
  Empirikus vizsgálatok alapján elemezzük a hazai életstílus csoportokat (az életstílust meghatározó társadalmi tényezők, valamint az egyéni választás szabadságfoka közti összefüggés alapján).
  A család fogalma, funkcióváltozásai a történelmi fejlődés során.
  Családi modellek a szociológiában.
  Társadalmi szocializáció, családi szocializáció, nemi szerep szocializáció.
  Válság a családban, válás.
  Néhány empirikus szociológiai módszer bemutatása a családszociológiai vizsgálatok tükrében.
  Életmód-szociológia:
  Az életmód társadalmi és egyéni meghatározottságának szociológia elméleti alapjai.
  Életstílus csoportok a mai Magyarországon.
  Az egészség, mint társadalmi érték és az életstílus csoportban elfoglalt hely kapcsolata.
  Utolsó nagy egységet képez a devianciák szociológiája.
  Mintegy elméleti bevezetője e témának a konform, nonkonform magatartás és az előítéletek tárgyalása. A társadalmi devianciákat az összes devianciával legjobban összekapcsolódó alkoholizmussal kezdjük, és követi az öngyilkosság, a drogfogyasztó magatartás, a bűnözés és a mentális betegségek szociológiája.
  4)Évközi ellenőrzés módja: aláírás, szigorlat
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Benkő Zsuzsanna: Egészségfejlesztés-Környezetvédelem és Egészségnevelés - JGYTF, Szeged, 1993.
  Somlai Péter: Szocializáció - Corvina, 1997.
  Antony Giddens: Szociológia - Osiris, Bp., 1995. vonatkozó fejezetei
  Andorka Rudolf: Szociológia - Osiris, Bp., 2002. vonatkozó fejezetei
  Aszmann Anna (1997, szerk): Iskolásgyerekek egészségmagatartása 1986-1993: WHO nemzetközi kutatás keretében végzett magyar vizsgálat. Anonymus, Budapest
  Pikó Bettina: Egészségszociológia Bp., 2001.
  Vokó Zoltán (2003): A magyar lakosság egészségmagatartása az országos lakossági egészségfelmérés (OLEF2000) tükrében. In: Ádány Róza (szerk): A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón. Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 207-221.
  Szántó Zsuzsa-Susánszky Éva: Orvosi szociológia - Medicina, Bp., 2002.
  Molnár László: Orvosi szociológia - Medicina Bp. 1989.
  Losonczy Ágnes: Ártó-védő társadalom - Közgazdasági és Jogi KK., Bp., 1989.
  Forray R. Katalin: Romológia-ciganológia - Dialóg Campus Bp-Pécs, 2000.
  Buda Béla: Fejezetek az orvosi szociológia tárgyköréből - TÁMASZ 1994.
  Népegészségügyi c. folyóirat vonatkozó cikkei
  Cseh-Szombathy László: Családszociológia -- Gondolat, Budapest 1978.
  Utasi Ágnes:Családok és életstílusok. Bp. Műhelytanulmányok. 1989.
  Losonczi Ágnes: Ártó védő társadalom - Gondolat Bp. 1990.
  Benkő Zsuzsanna: A családok életmódját meghatározó tényezők - In: Szenvedélybetegségek 2000. 1.szám
  Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban, és az értékekben. Gondolat Bp., 1977.
  Váriné Szilágyi Ibolya: Az ember, a világ és az értékek világa - Bp., 1987. Gondolat Kiadó
  Vitányi Iván: Az életmód, az életvitel, a kultúra és a tudat átalakítása. Ezredforduló, Tanulmányok. 2000/3. szám
  Gönczöl Katalin-Kerecsi Klára: A deviancia szociológiája - Bp., 1993. ELTE Szociológia Intézet, Szociálpolitika tanszék és T.Twins Kiadó
  Szenvedélybetegségek c. folyóirat vonatkozó cikkei
  Kolozsi Béla: Deviancia - Bp. 1992. Gondolat Kiadó
  William C.Cockerham: A theoretical model of health lifestyles: Moving beyond Weber - University of Alabama at Birmingham 1994.
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA041 Család-, életmód szociológia JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Aláírással (teljesítette)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA042 Egészségszociológia JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA05 Szociálpolitika - Gyermek é és ifjúságvédelem
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Bárány Ferenc Dr. habil.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  1)Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  A modern szociálpolitika jelentősen hozzájárul a társadalmi és egyéni biztonság, az esélyegyenlőség létrehozásához, megőrzéséhez, és így a testi-lelki egészség fejlesztésének folyamatában is nélkülözhetetlen szerepet játszik. A megfelelő szociális körülmények, a biztonság csökkenti a megbetegedések lehetőségét, illetőleg elviselhetővé teszi azokat.
  A mentálhigiénés szakembereknek, az egészségfejlesztő programok résztvevőinek a szociálpolitika fogalmán, alapvető értékein és alapelvein túlmenően szükséges, hogy megismerjék a jóléti államok - biztonságot szavatoló - rendszereit, az európai szociális integráció problémáit.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3)A tantárgy tartalma:
  Rövid áttekintést nyújtunk a magyar szociálpolitika történelmi előzményeiről. Nagyobb teret szentelünk természetesen a magyar szociálpolitika jelenlegi jellemzőinek, a tervezett reformoknak, a szociálpolitika mai eszközeinek, intézményeinek. Következő lépés a társadalmi biztonság döntő elemét képező társadalombiztosítás jogi alapjainak szervezeti felépítésének, ellátási formáinak bemutatása. Ide tartozik az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás távlati fejlesztési terve is. Ezt követi a szociális gondoskodás 1993. évi III. törvény által szabályozott területeinek, a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást jelentő szociális ellátások, az alapvető igazgatási és eljárási szabályok ismertetése.
  Külön fejezetet szentelünk a gyermek- és ifjúságvédelemre, a munkanélküliek, a különösen hátrányos helyzetben lévők, a legszegényebb rétegek szociális ellátásának kérdéseire. Így például a cigány népesség, az állami gondozásból kikerültek, a súlyos testi fogyatékosok, a szenvedélybetegek és családjaik, a bűnelkövetők, a hajléktalanok és menekültek, valamint az áttelepültek szociális gondjai érdemelnek különös figyelmet. Szociális problémákról nem lehet szólni az egyházak és felekezetek karitatív és szociális tevékenységének figyelmen kívül hagyásával. Sajnos nem eléggé megbecsült az a szerep, amit a társadalmi szervezetek, az alapítványok, önsegítő csoportok töltenek be, és nem lehet említés nélkül hagyni az egyéni jótékonykodást sem. A tananyagnak ez utóbbiak is szerves részét képezik.
  4)Évközi ellenőrzés módja: kollokvium
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Andorka Rudolf: Érvek a családbarát szociálpolitika mellett.
  Társadalmi Szemle, 1993. 11. sz.
  Családgondozási rendszerek Európában. In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. Pont Kiadó, 1994.
  Cseh-Szombathy László: A szociálpolitika gazdaság-, népesedés- és családpolitikai összefüggései. Társadalmi szemle, 1993. 11.sz.
  Darvas Ágnes - Tausz katalin: Gyermekszegénység. Vigilia, 2001. 12.sz.
  Gábos A. - Szívós P.: A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok helyzete. Társadalmi Ribport, 2002. TÁRKI
  Kopp Mária: A család az ezredfordulón. Vigilia, 1994. 12.sz.
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA051 Szociálpolitika JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA06 Statisztika
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Tarkó Klára Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás
  1.Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  Megismertetni a hallgatókat az általános statisztika alapjaival, az általános statisztika eszközrendszerének segítségével társadalmi és gazdasági jelenségek elemzése.
  2.Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3.A tantárgy tartalma:
  A statisztikai tudomány kialakulása.
  A statisztikai alapfogalmak és a statisztikai tevékenység szakaszainak áttekintése.
  A statisztikai csoportosítás, sorok, táblák.
  Viszonyszámok.
  A statisztikai grafikus ábrázolás.
  Középértékek.
  Szóródás számítás.
  Statisztikai indexszámok.
  A reprezentatív megfigyelési módszer.
  Az idősorok elemzése.
  A kapcsolatmérés alapjai.
  Az informatika és a számítástechnika statisztikára gyakorolt hatása.
  A magyar statisztikai szolgálatról ad információkat.
  4.Évközi ellenőrzés módja: kollokvium
  5.A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6.Irodalom:
  Kovacsicsné Nagy Katalin (1997): Statisztika. Rejtjel Kiadó, Budapest.
  Nyitrai Ferencné, Dr. (1996): Általános statisztika. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
  Hekáné Dr. Szondi Ildikó (Szerk.) (1997): Statisztikai alapismeretek - Példatár. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
  Babbie, E. (1996): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó.
  Blalock, H. M., Jr. (1979): Social Statistics, International student edition, McGraw-Hill Kogakusha, LTD.
  Vargha András (2000): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (Felsőoktatási tankönyv). Innova Print, Budapest.
  Pollard, H., J. (1979): A handbook of numerical and statistical techniques with examples from the life sciences. Cambridge University Press.
  7.A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8.Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9.A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA061 Statisztika JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA08 Pedagógai ért. és vizsga
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  EPSVA081 Pedagógiai értékelés és vizsga JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 1 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA09 Elsősegélynyújtás-balesetvédelem
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Szabó Mihály Dr.
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  Leírás
  Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  A balesetvédelem és elsősegélynyújtás kérdését vizsgálja tágabb értelemben, illetve konkrétan az iskolára és annak környezetére vonatkoztatva. Foglalkoztatva a jó balesetvédelmi gyakorlat elméleti, gyakorlati és pszichológiai aspektusaival és az általános alapelvekre, tudásra és gyakorlati képességekre helyezi a hangsúlyt. Alapul szolgál a továbbfejlesztéshez és a témaspecifikus alkalmazáshoz.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek:
  3)A tantárgy tartalma:
  1.Bevezetés (Definíció, A kurzus célja, A kurzus felépítése, Értékelés, Szakirodalom)
  2."Légy résen", állj készenlétben! (Kezelés és kontroll, Önbizalom és a helyzet uralása, Stressz, a rejtett tényező és fontossága, Vészhelyzet kezelése)
  3.Készülj fel, Alkalmazz, Reagálj (A KAR elv és összetevői)
  4.Ergonómia (Világítás, A levegő: hőmérséklet és páratartalom, Ülés, Hangzavar, Az iskolákra vonatkozó általános megállapítások)
  5.Tűz, gáz és villamosság (Tűzvédelem, Tűzesetek forrásai, Tűzoltó-készülékek, Tűzvédelem az iskolában, Elektromosság, Gázok)
  6.Kémiai anyagok (Terminológia, Személyes biztonság, Veszély jelei és címkézése, Festékek, Ragasztóanyagok, Az iskolában használatos egyéb vegyi anyagok, A vegyszerek tárolása és elrendezése)
  7.Adminisztráció és további ellenőrző listák (Adminisztráció - karbantartás és ellenőrző listák)
  8.Elsősegélynyújtási ismeretek
  Az újraélesztés alapelvei, elsősegélynyújtás gyakorlata, vérkeringési rendellenességek, sebek és vérzések fajtái, harapások, rovarcsípések, égési sérülések, csont- izületi és izomsérülések, mérgezések, idegen testek a szervezetben.
  4)Évközi ellenőrzés módja: háromfokozatú minősítés, órákon való részvétel
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Marsden, A., K., Maffet, C. és Scott, R. (1993): Az elsősegély kézikönyve. SubRosa Kiadó
  Goddard, B. (199?): Health and Safety Coordinator at School; supporting module 2: Good safety practice. Hogeschool van Utrecht.
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő, bemutató eszközök
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA091 Elsősegélynyújtás-balesetvédelem JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Minősítés háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA10 Egészségfejlesztés/nevelés módszertana
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Szigeti Lajosné Dr. Benkő Zsuzsanna Dr.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  A balesetvédelem és elsősegélynyújtás kérdését vizsgálja tágabb értelemben, illetve konkrétan az iskolára és annak környezetére vonatkoztatva. Foglalkoztatva a jó balesetvédelmi gyakorlat elméleti, gyakorlati és pszichológiai aspektusaival és az általános alapelvekre, tudásra és gyakorlati képességekre helyezi a hangsúlyt. Alapul szolgál a továbbfejlesztéshez és a témaspecifikus alkalmazáshoz.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek:
  3)A tantárgy tartalma:
  1.Bevezetés (Definíció, A kurzus célja, A kurzus felépítése, Értékelés, Szakirodalom)
  2."Légy résen", állj készenlétben! (Kezelés és kontroll, Önbizalom és a helyzet uralása, Stressz, a rejtett tényező és fontossága, Vészhelyzet kezelése)
  3.Készülj fel, Alkalmazz, Reagálj (A KAR elv és összetevői)
  4.Ergonómia (Világítás, A levegő: hőmérséklet és páratartalom, Ülés, Hangzavar, Az iskolákra vonatkozó általános megállapítások)
  5.Tűz, gáz és villamosság (Tűzvédelem, Tűzesetek forrásai, Tűzoltó-készülékek, Tűzvédelem az iskolában, Elektromosság, Gázok)
  6.Kémiai anyagok (Terminológia, Személyes biztonság, Veszély jelei és címkézése, Festékek, Ragasztóanyagok, Az iskolában használatos egyéb vegyi anyagok, A vegyszerek tárolása és elrendezése)
  7.Adminisztráció és további ellenőrző listák (Adminisztráció - karbantartás és ellenőrző listák)
  8.Elsősegélynyújtási ismeretek
  Az újraélesztés alapelvei, elsősegélynyújtás gyakorlata, vérkeringési rendellenességek, sebek és vérzések fajtái, harapások, rovarcsípések, égési sérülések, csont- izületi és izomsérülések, mérgezések, idegen testek a szervezetben.
  4)Évközi ellenőrzés módja: háromfokozatú minősítés, órákon való részvétel
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Marsden, A., K., Maffet, C. és Scott, R. (1993): Az elsősegély kézikönyve. SubRosa Kiadó
  Goddard, B. (199?): Health and Safety Coordinator at School; supporting module 2: Good safety practice. Hogeschool van Utrecht.
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő, bemutató eszközök
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA101 Egészségfejlesztés/nevelés módszertana JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Minősítés háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA11 Medicinális alapismeretek
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Szabó Mihály Dr.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  1)Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  A tantárgy célja olyan alapvető ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása után a jelölt képes lesz megérteni az orvostudomány alapvető megállapításait, új felismeréseit, az emberi test alapvető szerveződési szintjeit, a kémiai, biológiai szerveződési elveket, az élettani és kórélettani fogalmakat, és az emberi test strukturális és funkcionális szerveződését.
  A hallgatók megismerjék a gyógypedagógia tárgyát és szemléletmódját.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3)A tantárgy tartalma:
  A jelölt megismerkedik azokkal a krónikus felnőttkori betegségekkel, melyek leggyakrabban okoznak munkaképtelenséget. Az elhízás és kóros lesoványosodás dinamikája szintén helyet kap az előadásokban. A jelölt továbbá tájékozódik a krónikus betegségek okairól és részletesen megismeri a megelőzés lehetőségeit.
  A gyermekgyógyászat részét képezik a fontosabb biológiai és szociális szempontok a gyermek egészsége megítélésénél. A betegségek megelőzésének szempontjai, a veleszületett egészségpotenciál fejlesztése. Főbb krónikus betegségek. Az egészségtan oktatása.
  Gyermek és serdülőpszichiátria kapcsán a jelöltek alapvető ismereteket szereznek a gyermek és serdülőkori pszichiátriai megbetegedésekről és a kezelési lehetőségekről. A gyermekpszichiátriai rész ismerteti a gyermekeknél jelentkező leggyakoribb pszichés zavarok kóreredetét és tüneteit. Részletesen foglalkozik az iskolai teljesítményzavarokkal és viselkedészavarokkal, valamint a pedagógus teendőivel ezen esetekben.
  Gyógypedagógia:
  Először az értelmi fogyatékosság fogalmát és biológiai, pszichés és társadalmi kritériumait, súlyossági fokozatait ismerteti. Ezután az értelmi fogyatékosság okairól, felismerési és gyógyítási lehetőségeiről beszél.
  Bemutatja az értelmi fogyatékos fejlődését iskolás korig, családi és óvodai nevelését. Az iskoláskori fejlődés megismerése után ismerteti az értelmi fogyatékosokat képző intézményrendszert (speciális iskola, foglalkoztató intézet, egészségügyi gyermekott-hon).
  Végül az értelmi fogyatékosok szakmai habilitációjával, társadalmi beilleszkedésével foglalkozik.
  A hallási és látási fogyatékosokkal kapcsolatos kérdések feldolgozása hasonló gondolatmenet alapján történik.
  4)Évközi ellenőrzés módja: háromfokozatú minősítés
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Gyógypedagógiai alapismeretek - Szerk.: Isépy Márta Pécs, Comenius, 1996.
  A gyógypedagógia alapproblémái - Szerk.: Göllesz Viktor Bp., Medicina, 1976.
  Gyógypedagógiai pszichológia - Szerk.: Illyés Gyuláné Bp., Akadémia K. 1978.
  Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük.
  Bp., Bárczi G. Gyógyped. Főisk. 1996.
  Molnár László: A törvény jelentősége. Család, Gyermek, Ifjúság 1998. 2.
  /Az 1998. évi XXVI.törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról/
  Selikowitz, Mark: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek - Bp., Medicina, 1996.
  Pálhegyi Ferenc: Formaészlelés tapintással Bp. Akadémia K. 1969.
  Ajánlott irodalom:
  Gyógypedagógia. Gondolatébresztő szemelvények a gyógypedagógia általános kérdéseihez. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Hoffmann Judit Pécs, Comenius, 1996.
  Kapcsáné Németi Júlia-Szabó Imre: Az értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelése Iskolakultúra, 1999. 1.
  Könczei György: Fogyatékosok a társadalomban Bp., Gondolat 1992.
  Szil Elemérné: Speciális szükségletű gyermekek fejlesztésének lehetőségei egy személyközpontú iskolában. Taní-tani 1998. 6.
  Tóth Istvánné: Értékek a gyógypedagógiában. Fejlesztő Pedagógia 1999.1.
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA111 Alapvető medicinális alapismeretek JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Minősítés háromfokozatú
  Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA112 Gyógypedagógiai alapismeretek JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Minősítés háromfokozatú
  Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA17 Személyiségfejlesztés
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Erdei Katalin Dr.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  1)Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  Az egészséges személyiség fejlődésének bemutatása, a genetikai és környezeti meghatározottság.
  Ismerjék meg az egyes életkorok fejlődési sajátosságait, a személyiségfejlődés kritikus periódusait, azok jellemző jegyei alapján.
  A lelki egészség-betegség határainak bemutatása.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3)A tantárgy tartalma:
  A fejlődés alapkérdései.
  Anya-gyermek kapcsolat.
  Kognitív fejlődés kisgyermekkorban (Piaget elmélete).
  Intelligencia, kreativitás, iskolaérettség.
  Az értelmi fejlődés primer zavarai.
  A játék szerepe és diagnosztikai funkciója.
  Társas kapcsolatok fejlődése és zavarai.
  Az erkölcsi fejlődés és a fejlettség szintjei.
  Pszichés sérülés hatása a személyiségfejlődésre.
  Serdülőkor sajátosságai, serdülőkori krízisek.
  4)Évközi ellenőrzés módja: kollokvium
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Atkinson: Pszichológia - Osiris - Századvég, Budapest, 1995.
  Buser-Hecker: Orvosi pszichológia, orvosi szociológia - Medicina, Budapest, 1988.
  Mérey-Binét: Gyermeklélektan - Gondolat, Budapest
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA171 Szakmai önismeret JGYTFK Tanulmányi foglalkozás egyéb Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Minősítés háromfokozatú
  Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA18 Szociális készségfejlesztés: kommunikációs tréning
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Lippai László
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  1.Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  A közvetlen emberi kommunikáció jelenségeinek és törvényszerűségeinek megfelelő szintű ismerete, valamint a hatékony kommunikációs módok és stratégiák ismerete (ezek gyakorlatban történő fejlesztése!) mindazon szakemberek számára elengedhetetlenül fontos, akik a segítő szakmák valamelyikében dolgoznak, vagy ilyen munkára készülnek. A kommunikációs készségek fejlesztése egyszerre szolgálja a mentálhigiénés szakember „munkaeszközének” tudatos használatbavételét, annak folyamatos tökéletesítését, valamint a személyes hatékonyságot. Ez utóbbi által megszerezhető szubjektív élmény a segítő foglalkozású személy mentális egyensúlyának megőrzésében is szerepet kap
  Konfliktuskezelő tréning:
  A kommunikáció során megjelenő torzulás, torzítás felismerése.
  A konszenzus és kooperáció, a hatalom és a konkurencia alaphelyzeteiből fakadó konfliktushelyzet kreatív kezelésének elsajátítása.
  2.Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3.A tantárgy tartalma:
  A megfigyelhető viselkedés elemeire, a kommunikáció általános és személyes sajátosságaira video-feed-back alkalmazásával irányítjuk a figyelmet. A résztvevő megfigyelők modellek is egyszemélyben. A megfigyelt kommunikációs jelenségekhez kapcsolódva tematikus beszélgetésekbe ágyazott edukáció keretezi a csoportos foglalkozásokat.
  A fejlesztő programok témakörei:
  A közvetlen emberi kommunikáció általános ismereteivel foglalkozunk, döntően a kommunikáció alapjelenségeit mutatjuk be, verbális, nem-verbális csatornák, metakommunikáció felismerése.
  Az információ torzulás, torzítás, verbális és nem-verbális jelzések inkongruenciája, a szubjektív értékelésből fakadó tipikus hibák, csúsztatások, a kommunikációs stratégiák modellezése.
  Lényeges cél, hogy e két félévben a kommunikációs tréningeken szereplő személy bővítse viselkedési repertoárját, tudatosítsa kommunikációs eszközeit, esetleges hibáit. Egy-egy helyzetben több hatékony megoldás is elérhetővé váljon számára úgy, hogy annak alkalmazásával személyisége kongruens maradjon.
  A szociális készségfejlesztés csoportos foglalkozásain, a korábbi stúdium kommunikációs ismereteit felhasználva video-feed-back technika alkalmazásával folytatjuk a gyakorlati képzést. A helyzetgyakorlatot, szerepjátékokat - amelyekben a résztvevők gyakorolhatják, fejleszthetik a szociális kontaktusok során, illetőleg leendő munkájuk során alkalmazott készségeiket -, a gyakorlatvezető irányításával a csoporttagok állítják össze. A gyakorlatok száma, jellege és a haladás tempója mindig rugalmasan alkalmazkodik az adott csoport aktuális érdeklődéséhez, teljesítményéhez úgy, hogy a tervezett témakörök mindegyike megtárgyalásra kerüljön.
  A készségfejlesztésben érintjük és gyakoroltatjuk
  ·a segítő és/vagy tanácsadói funkció kommunikációs sajátosságait, egyben különbözőségeit, viselkedési változóit és attitűd-rendszerét,
  ·a kérdezés technikáit, a kérdésformákat
  ·az interjú készítés módjait, stratégiáit
  ·a konfliktuskezelés/feloldás módjait, az asszertivitás/szubmisszivitás felismerését, alkalmazhatóságát
  ·a csoportszervezés, az ismeretterjesztés, a közszereplés kérdéseit
  A szociális készségfejlesztés gyakorlat során fokozatosan egyre komplexebbé váló feladatok begyakorlására, modellezésére kerül sor. Összetett, akár több szereplős helyzetgyakorlatokat is konstruálunk, kitalált vagy a korábbiakban megismert helyzetek megoldásának lehetőségeit keressük, dolgozzuk ki. A gyakorlatok egyes fázisaiban spontán kerülnek elő olyan helyzetek, amelyek kapcsolódnak a megtervezett témakörökhöz.
  Konfliktuskezelő tréning:
  Tisztázandó fogalmak, folyamatok szituatív helyzetben:
  - kommunikáció, mint alap tevékenységrendszer,
  - kommunikációs torzulások, torzítások,
  - konfliktus fogalma, frusztrációtól eltérő vonásai,
  - konfliktusok gyökértényezői, a kongruencia fogalma
  Konfliktuskezelés területei, típusai:
  -konfliktus területei; az iskolai rendszerben, intézményen belül és intézmények közötti helyzetekben,…stb.
  -konfliktus típusai; belső (normák, értékek, szerepek, viselkedési minták közötti ütközés) - külső (érdekellentétek, párba, csoportba-tartozás ellentétes dinamikája, szerepkonfliktusok,…stb.)
  Konfliktuskezelés technikái
  -kiemelten a tárgyalás, megbeszélés
  -a megbeszélés szakaszai:
  oFelkészülés a megbeszélésre
  oLégkörteremtés, nyitás
  oInformációgyűjtés
  oAjánlattétel, alku
  oMegállapodás
  oLezárás, befejezés
  4.Évközi ellenőrzés módja: háromfokozatú minősítés, órákon való aktív részvétel
  5.A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6.Irodalom: -
  7.A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, csoportszoba, írásvetítő
  8.Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9.A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA181 Szociális készségfejlesztés. kommunikációs tréning JGYTFK Tanulmányi foglalkozás egyéb Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Minősítés háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA182 Konfliktuskezelő tréning JGYTFK Tanulmányi foglalkozás egyéb Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Minősítés háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA19 Kisebbségtudományi alapismeretek
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Tarkó Klára Dr.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  1.Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  Az ezredforduló globalizálódó társadalmi viszonyai között a helyi társadalomban, mikro-közösségekben megjelenő másságban a kisebbségi lét különböző formái lelhetők fel. Az előítéletmentes gondolkodás, attitűd formáláshoz szükséges ismeretek nyújtására, valamint a multikulturalizmus megértésére vállalkozik ez a modul.
  A kisebbség fogalmi értelmezése, társadalmi percepciója, a másság megértése, az előítéletes gondolkodás, attitűd értelmezése, a multikulturalizmus megértése.
  2.Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3.A tantárgy tartalma:
  Kisebbség fogalma, társadalmi percepció (nemzetiségek, kisebbségek, nők, underclass, stb.).
  Előítélet.
  A kisebbség történetisége.
  Hazai, nemzeti, etnikai kisebbség (cigányok, antiszemitizmus, stb.).
  Nyelvi diszkrimináció.
  Migráció.
  4.Évközi ellenőrzés módja: kollokvium
  5.A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6.Irodalom:
  Ács Zoltán (1996): Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Kossuth Kiadó.
  Alport (1977): Az eloítélet. Gondolat, Budapest.
  Atkinson, R. L. et al. (1999): Pszichológia. Budapest. Osiris Kiadó.
  Banks, J. A. (1993): Nevelés és kulturális sokszínűség az Egyesült Államokban, In. Cs. Czachesz Erzsébet (szerk.): Multikulturális nevelés, Szöveggyűjtemény tanító- és tanárszakos hallgatók számára. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998., 135-148. o.
  Cole, M. és Cole, S. (1998): Fejlődéslélektan. Budapest. Osiris Kiadó.
  Csepeli György (1993): A meghatározatlan állat - Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Budapest.
  Csepeli György, Örkény Antal és Székely Mária (1997, szerk.): Kisebbségszociológia Szöveggyujtemény Egyetemi és Foiskolai Hallgatók számára. Kisebbségszociológiai Tanszék Budapest
  Horváth Attila (1994): Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben. OKI Iskolafejlesztési központ, Budapest.
  Hrubos Ildikó: A férfiak és a nők iskolai végzettsége és szakképzettsége. In: Férfiuralom, Replika Könyvek, 1994. (196-209. o.)
  Látlelet: A magyarországi cigányság helyzetéről
  Lesznyák Márta - Cs. Czachesz Erzsébet: Multikulturális oktatáspolitikai koncepciók, In. Cs. Czachesz Erzsébet (szerk.): Multikulturális nevelés, Szöveggyűjtemény tanító- és tanárszakos hallgatók számára. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998., 7-17. o.
  Lesznyák Márta (1995): Kétnyelvűség és kéttannyelvű oktatás, Magyar Pedagógia, 95. évf. 3-4. Szám
  Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon
  Radó Péter: A nemzeti kisebbségek oktatása (kézirat, 1995)
  Tingbjörn, G. (1988): Aktív kétnyelvűség - A bevándorló gyerekek nyelvoktatására irányuló svéd szándék. In. Cs. Czachesz Erzsébet (szerk.): Multikulturális nevelés, Szöveggyűjtemény tanító- és tanárszakos hallgatók számára. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998., 158-173. o.
  Tringer László (1999): A pszichiátria tankönyve. Budapest. Semmelweis Kiadó.
  Örkény Antal (1995): A kisebbségek csipkerózsika álma és a szociológus észlelése. Replika, No. 9. 260 - 279.
  Troiden, R. R. (1988): Gay and lesbian identity: a sociological analysis. Dix Hills, New York, General Hall Inc.
  Hamer, D. és Copeland, P (1994): The Science of Desire: The Search for the Gay Gene and the Biology of Behavior. New York. Simon & Schuster.
  Bell, A. P., Weinberg, M. S. és Hammersmith, S. K. (1981): Sexual Preference: Its Development in Men and Women. Bloomington. Indiana University Press.
  7.A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8.Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9.A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA191 Kisebbségtudományi alapismeretek JGYTFK Előadás Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA20 Menedzsment
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Lippai László
  Teljesítendő: min. 10 kredit
  Leírás
  1)Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  Az általános menedzsment és az egészségtudomány elméleti ismereti bázisán az egészségügyi szervezetfejlesztés és projektmenedzsment elsajátíttatása.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3)A tantárgy tartalma:
  * Az egészségügyi szervezetfejlesztés és az egészségfejlesztés kapcsolata
  * Szervezeti fejlődés és az Ottawa Charter
  * Az Egészségfejlesztés szervezésében rejlő csapdák és vonzerők
  * Egészségfejlesztés, mint a társadalmi rendszerekbe történő beavatkozás
  * A személyek és struktúrák fejlődésén keresztül végbemenő változás
  * Hogyan működik a helyszín megközelítés
  * Az egészségügyi projekt menedzsment. Tervezés, értékelés
  * A szupervízió szerepe, helye az egészségügyi intézményben
  * Tréning és konzultáció
  * A szervezeti tanácsadás
  * Az egészségfejlesztő intézmények és szakemberek hálózatépítési lehetőségei. Team tervezés, koordináció. Egészségfejlesztő iskola, munkahely, kórház.
  4)Évközi ellenőrzés módja:
  kollokvium, közigazgatási és közoktatási rendszertan gyakorlati jegy a beadvány alapján
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom:
  Grossmann, R. and Klaus Scala (2004): Egészségfejlesztés és szervezetfejlesztés. JGYTF Kiadó. Szeged.
  Simnett, I., Wiley and Sons (1996): Managin Health Promotion - Developing Healthy Organisations and Communities. New York Brisbane, Toronto
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  Előadó terem, írásvetítő
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Szakirodalom, Internet, kutatások
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVA201 Szervezetfejlesztési projektmenedzsment JGYTFK Előadás Kötelező 0 óra / 4 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA203 Iskolaszervezés JGYTFK Előadás Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA204 Közigazgatási és közoktatási rendszertan JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 2 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA21 Pedagógikum
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  Teljesítendő: min. 2 kredit
  EPSVA212 Pedagógus mesterség, professzió JGYTFK Előadás Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA22 Európai Uniós értékek
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  EPSVA221 Európai Uniós értékek JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 2 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA23 Záróvizsga
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  Teljesítendő: min. 10 kredit
  EPSVA231 Szakdolgozat JGYTFK Diploma, szakdolgozat Kötelező 0 óra / 10 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Diploma, szakdolgozat
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVA232 Záróvizsga JGYTFK Államvizsga (önálló vizsga) Kötelező 0 óra / 0 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Záró (állam) vizsga
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVASZ Egészségtudományok elmélete és pedagógiai módszertana
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  Teljesítendő: min. 5 kredit
  EPSVASZ Egészségtudományok elmélete és pedagógiai módszertana JGYTFK Szigorlat (önálló vizsga) Kötelező 2 óra / 5 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
  EPSVG01 Terepgyakorlatok szem. feldolgozása
  Felelős tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék. Felelős oktató:Szigeti Lajosné Dr. Benkő Zsuzsanna Dr.
  Teljesítendő: min. 4 kredit
  Leírás
  A tantárgyleírás szöveges anyaga: (max. 30 sor)
  EPSVA080 Pedagógiai értékelés és vizsga
  EPSVA203 Iskolaszervezés
  EPSVA204 Közigazgatási és közoktatási rendszertan
  EPSVA210 Pedagógikum
  EPSVA220 Európai Uniós értékek
  A fent felsorolt tárgyak tantárgyleírásai megtalálhatóak a Neveléstudományi Tanszéken.
  1)Tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
  A képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati tudás alkalmazása oktatási, nevelési intézményben végzett gyakorlat során.
  2)Előfeltételezettség, belépéskor elvárt ismeretek: -
  3)A tantárgy tartalma:
  Mentálhigiénés problémák felismerése, és az ebből fakadó feladatok megfogalmazása.
  Az aktuális állapotból, helyzetből kiindulva korrigáló, megelőző egészségfejlesztő programok kidolgozása.
  Egészségfejlesztő iskolai projekt tervezése, kivitelezése, értékelése.
  Terepgyakorlati írásbeli beszámoló elkészítése.
  Terepgyakorlatok szemináriumi feldolgozása lehetővé teszi, hogy a hallgatók megismerjék különböző oktatási-nevelési intézmények speciális problémáit és fejlesztési törekvéseit.
  Módot ad az információk megsokszorozódására, különböző mentálhigiénés problémák, feladatok felismerésére és megfogalmazására.
  4)Évközi ellenőrzés módja: háromfokozatú minősítés, órákon való részvétel
  5)A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
  6)Irodalom: -
  7)A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:
  csoportszoba
  8)Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere:
  Internet, szakirodalom
  9)A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
  A hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése.
  EPSVG011 Terepgyakorlatok szem. feldolgozása JGYTFK Konzultációs gyakorlat Kötelező 0 óra / 4 kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Minősítés háromfokozatú
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék